ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรในเซเนกัล
      นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ทำวิจัยด้านการผลิตผลไม้เขตร้อนแช่อิ่มอบแห้งได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการจัดการฝึกอบรมด้านการอบแห้ง ใน "โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Palabola Dome)ในเซเนกัล"  ณ St. Benoit de Keur Moussa เมือง Thies ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร