ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
       นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Program) ของ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฏาคม 2559 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร