ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
       นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Program) ของ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฏาคม 2559 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร