ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้ออกรายการ สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
    ผศ.ดร. โสภาค สอนไว อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘Innovative House’ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ออกรายการ ‘ชั่วโมงทำกิน’ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนในการทำวิจัยของชุดโครงการฯ ที่มุ่งหวังช่วยยกระดับและศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อได้ที่ โทร 083-0160133 

ชมรายการย้อนหลัง [คลิก]


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร