ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
          นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีม Inspiration ประกอบด้วย น.ส.จิราภรณ์ เกิดเจริญพร  น.ส.นวพร ขาวสำอางค์ น.ส.ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง น.ส.สุพรัตน์ สุธีเวช นายธนพงศ์ บัวสาย และนายพงศพร พิรพัฒน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล 20,000 บาทจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) ภายใต้แนวคิด Healthy Condo Lifestyle โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดคือ ไอศกรีมมะม่วงสอดไส้ลูกหม่อนเคลือบชอคโกแลตขาว (Mangoberry Icy Pops)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร