ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัล
       ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Open Can ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ วันที่ 8 ม.ค. 2559 โดยทีมนักศึกษาประกอบด้วย

      1. นางสารประภัสสร สิตะยัง
      2. นางสาวประภัสสร สินธัญญาธรรม
      3. นางสาวฐิตินันท์ อิ่มเกียรติ
      4. นายรัชพล หมู่ผึ้ง

       และมี ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลทีมในระหว่างกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร