ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าของภาควิชาเรียนปริญญาเอกในเยอรมนี
         ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี เพื่อไปร่วมให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Joachim Mueller ได้แก่ นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชษฐ์ นางสาวสุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ และนางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2558 ภายใต้ทุน Re-invitation Fellowship for International Research Alumni, Welcome Center, The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร