ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
      น.ส. พิมพ์วลัญช์ อ่อนละอียด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ให้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2558 โดย น.ส.พิมพ์วลัญช์ จะทำงานวิจัยด้าน Phase behavior of ternary fat blends between palm kernel oil stearin, rice bran oil and coconut oil ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 3 เดือน

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร