ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
         น.ส.ปวิชญา โภชฌงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2558 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว โดย น.ส.ปวิชญา จะทำงานวิจัยด้าน การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านการตกผลึกและเนื้อสัมผัสของเนยเทียมที่ผลิตจากน้ำมันรำข้าวในระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 1 ปี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร