ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมอบรมและนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ประเทศอังกฤษ
          ผศ.ดร. โสภาค สอนไว ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนักวิจัยไทย 7 คน ที่มีผลงานวิจัยในระดับนวัตกรรม (ช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูงจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง) ให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships Programme ประจำปี 2559 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยทุนสนับสนุนของ โครงการ Newton Fund โดย The Royal Academy of Engineering ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งการอบรมดังกล่าวสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจของตนเองแข่งกับนักวิจัยอีกหลายประเทศทั่วโลก


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร