ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล "ภาควิชาที่มีพัฒนาการด้านการวิจัย ประจำปี 2557" จากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติบัตร "ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557"อีกสองท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไวContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร