ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลผลงานวิจัยดี
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นผู้รับรางวัล "ผลงานวิจัยดี" สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปี 2558  โดยได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยเรื่อง "การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว" ซึ่งดำเนินการโดยคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร