ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงาน "ดีเด่น"
         นางสาวกานต์รวี กลีบแก้ว นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับเลือกเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558 จากงานวิจัยเรื่อง "การรักษาความคงตัวของทับทิมกรอบสำเร็จรูป" ซึ่งมี ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร