ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
      นางสาวบุษกร สาเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) เดินทางไปมหาวิทยาลัยคางาวะ (Kagawa University) ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9 คน ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากประเทศไทย จีน สิงคโปร์ และเวียดนาม


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร