ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท และอาจารย์ เดินทางไปนำเสนอผลงานที่ประเทศอิตาลี
    นายสุทธิพงศ์ โพธิ์สุขสิริกุล และนางสาวรวิชา ชัยพจนา นักศึกษาปริญญาโท พร้อมด้วย ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (short oral presentation) ในงาน ICHNFS 2014 : XI International Conference on Human Nutrition and Food Sciences ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร