ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลบทความ"ดีเด่น"
   นางสาวธัญลักษณ์ ธนิกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับ รางวัลบทความ"ดีเด่น"
จากบทความเรื่อง "สภาวะการสกัดต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวง" 
ในงานประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 "Research & Innovation" วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558
 

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร