ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
 
อ่านรายละเอียดโครงการและกำหนดการ ได้ที่นี่

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร