ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาจากเยอรมนีเดินทางมาทำวิจัย
      Miss Sahira Carolina Vásquez Báez นักศึกษาปริญญาโทจาก Universität Hohenheim, Germany เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฏาคม 2558 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี กับ Prof. Joachim Mueller และ Dr. Marcus Nagle จาก the Institute of Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics group, the University of Hohenheim, Germany

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร