ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมภาควิชา
    คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร วันที่ 25 มิถุนายน 2558
 
 


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร