ข่าวประชาสัมพันธ์
2 นักศึกษาได้รับทุนเรียนปริญญาเอก คปก.
     นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล และนางสาวพิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558 

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร