ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลโปสเตอร์ "ชมเชย"
      ผลงานของนางสาวนิสารัตน์ แดงวิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  (ซ้ายสุด) และนางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ชมเชย" ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากงานวิจัยในหัวข้อ "การตรวจหาคาร์โบฟูรานที่ตกค้างในผักด้วยแผ่นทดสอบที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงสี"
      งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา โดยในปีนี้ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้จัดงานประชุม


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร