ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลโปสเตอร์ "ดีเด่น"
       ผลงานของนางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล, นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ, นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากงานวิจัยในหัวข้อ "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกค้างในถั่วฝักยาวแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้"

      งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา โดยในปีนี้ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้จัดงานประชุม

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร