ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล 2014 JSFE Award for Outstanding Young Researcher ของสมาคม Japan Society for Food Engineering ประเทศญี่ปุ่น จากหัวข้องานวิจัยเรื่อง Effective Utilization of Tropical Agricultural Wastes by Their Subcritical Fluid Treatment ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านการใช้น้ำกึ่งวิกฤต (subcritical water) เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร โดย ผศ.ดร. ปราโมทย์ ได้เดินทางไปรับรางวัลและบรรยายพิเศษในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ในงาน 16th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering  ณ Hiroshima City University เมืองฮิโระชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร