ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกจากเม็กซิโก
        Mr. Ignacio Lopez Cerino นักศึกษาปริญญาเอกจาก Chapingo University ประเทศเม็กซิโก ได้รับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชาฟิสิกส์  เพื่อทำงานวิจัยเรื่อง "Mathematical modeling of the pineapple drying in a solar greenhouse dryer, using energy and humidity balances" ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึง 14 ธันวาคม 2557 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Prof. Joachim Mueller, Dr. Marcus Nagle จาก the Institute of Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics group, the University of Hohenheim, Germany, รศ.ดร. เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์ และ  ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยการทำแห้งต่อคุณภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสับปะรดระหว่างการอบแห้ง

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร