ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาดูงาน Foodex ประเทศญี่ปุ่น
      นางสาวพิลาศลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ นางสาวปิยะพร เนียมมณี และนางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการด้านอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ Foodex 2015 (The 40th International Food and Beverage Exhibition) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม Makuhari Masse เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร