ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทเดินทางไปทำวิจัยประเทศญี่ปุ่น
    นางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล นักศึกษาปริญญาโท ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัยกับ Prof. Dr. Shuji Adachi ศาสตราจารย์ประจำ Laboratory of Bioengineering, Division of Food Science and Biotechnology, Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2558 เพื่อทำปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตรในถั่วฝักยาวและพริกจินดาด้วยเครื่อง Gas chromatrography Mass spectrometry (GC-MS) และ Near-infrared spectroscopy โดยนางสาวเอลียาห์เดินทางไปในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติระยะสั้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Graduate School of Agriculture, Kyoto University 

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร