ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับทุนไปทำวิจัยประเทศญี่ปุ่น
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุน FY 2014  JSPS Invitation Fellowship Program for Research in Japan (Short-Term) จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางไปทำวิจัย ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University กับ Professor Shuji Adachi ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการทำวิจัยและหารือในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Hidefumi Yoshii ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร