ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกได้รับเชิญออกรายการคุณพระช่วย
     ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และนายคงวุฒิ นิรันตสุข  อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับเชิญออกรายการคุณพระช่วย ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ในหัวข้อเรื่อง "มาเตรียมความพร้อมทางด้านอาหารและโภชนาการ ก่อนเปิดประชาคมอาเซียน"  ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่ [คลิก]

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร