ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับทุนไปทำวิจัยประเทศมาเลเซีย
     น.ส.สุกัญญา เสเกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Technology, Faculty of Food Science and Technology, University Putra Malaysia (UPM) เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Prof. Chin-Ping TAN จาก UPM และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย น.ส.สุกัญญา จะทำงานวิจัยด้าน “การตกผลึกของไขมันส่วนแข็งและส่วนเหลวของเนยโกโก้ที่ได้จากการตกผลึกแยกส่วนแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย: การศึกษาด้วยเทคนิค DSC และ XRD” ซึ่งจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 2 เดือน

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร