ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
      น.ส. ปวิชญา โภชฌงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ น.ส. พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Production of a plastic fat from rice bran oil” และ “Production of trans-free margarine fat by enzymatic interesterification of rice bran oil and fractionated palm stearin” (ตามลำดับ) ในงานประชุมวิชาการ 1st Asian Conference on Oleo Science (ACOS2014) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร