ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น
     ผศ.ดร.โสภาค สอนไว (ขวาสุดในภาพ) ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Utilization of rice bran oil as margarine fats and shortenings” และ “Cocoa butter alternatives from seed fats of tropical plants” ในงานประชุมวิชาการ 1st Asian Conference on Oleo Science (ACOS2014) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร