ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทไปทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี
      นางสาวสุกัญญา แซ่เตียว นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ เมืองสตุทการ์ท ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2557 ในหัวข้อวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการทำแห้งต่อคุณภาพของข้าวฮาง ภายใต้ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่าง ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี, Dr. Marcus Nagle และ Prof.Dr. Joachim Müller, Insititute of Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics group, Hohenheim Universität, Stuttgart, Germany

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร