ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
         นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับทุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2557 โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและจีนเข้าร่วมรวม 8 ค

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร