ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทไปทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี
     นางสาวภาสินี ยุวรรณบุญ (ที่ 2 จากด้านขวา) นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  ได้รับการสนับสนุนให้เดินทางไปประมวลผลและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Determining Internal Quality of Mango using Hyperspectral Imaging Technique ณ Universität Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics Group, Stuttgart, Germany ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2557 ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี, Dr. Marcus Nagle, Prof. Dr. Joachim Müller และ บริษัท สวิฟท์ จำกัด โครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ SFB 564 project T4 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Deutsche Forchungsgemeinschaft (DFG), Germany

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร