ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเกาหลี
     นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในงาน The 4th Asian NIR Symposium 2014 ซึ่งจัดโดย Asian NIR Consortium ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิ.ย. 2557 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร