ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยายพิเศษ
      Dr. Marcus Nagle นักวิจัยจากประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Writing a Scientific Research Article" ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557  โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร