ข่าวประชาสัมพันธ์
นักวิจัยจากเยอรมนี
     Dr. Marcus Nagle นักวิจัยจาก Tropics and Subtropics Group, Institute of  Agricultural Engineering, University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ด้วยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง (Non-destructive analysis) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี กับ Professor Dr. Joachim Müller ประเทศเยอรมนี โดย Dr. Marcus Nagle ได้ติดตั้งระบบ Hyperspectral Imaging System และ Acoustic measurement system เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทใช้ในการทำวิจัยต่อไป

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร