ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทไปทำวิจัยประเทศเยอรมนี
     นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปทำงานวิจัยภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการทำแห้งผลไม้ ที่ Institute for Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นเวลา 3 เดือน ภายใต้ความรวมมือด้านการวิจัยระหว่าง Prof. Dr. Joachim Mueller กับ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร