ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับทุนเดินทางไปต่างประเทศ
            ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุน JASSO Follow-up Research Fellowship จาก Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางไปทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหาร ณ Kyoto University  ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 เดือน ในระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 23 พ.ย. 2556  ในระหว่างนี้ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการทำวิจัยดังนี้
- นำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 2nd Finnish-Japanese Symposium ณ มหาวิทยาลัย Kagawa University ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการร่วม ระหว่าง Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และสถาบัน VTT Technical Research Centre of Finland ประเทศฟินแลนด์
- เยี่ยมชมการทำวิจัย  Bioprocess Engineering Laboratory ของ Professor Shuichi Yamamoto ณ Yamaguchi University
- เยี่ยมชมโรงงานบริษัท UBE Industries เมือง Yamaguchi
- เข้าร่วมการทัศนศึกษาดูงานของ Japan Society for Food Engineering โดยเข้าดูโรงงานบริษัท House Foods และบริษัท J-Oil Mills


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร