แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ความร่วมมือกับต่างประเทศ :
University of Hohenheim (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics  มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และมีการส่งนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทำวิจัย และการรับนักศึกษาจากทางเยอรมนีเข้ามาทำวิจัย ณ ภาควิชาอย่างสม่ำเสมอ มหาวิทยาศิลปากรมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Hohenheim
รายละเอียด
Kyoto University (ประเทศญี่ปุ่น)
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Graduate School of Agriculture มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และมีการส่งนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทำวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Agreement) กับ Graduate School of Agriculture
    นอกจากนี้ปัจจุบันยังได้มีการขยายความร่วมมือไปยัง Graduate School of Engineering เพิ่มเติมอีกด้วย โดยมีการทำวิจัยร่วมกับ Department of Chemical Engineering

รายละเอียด
Ryerson University (ประเทศแคนาดา)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Department of Chemistry and Biology มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และมีการส่งนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทำวิจัยอย่างสม่ำเสมอรายละเอียด
Kagawa University (ประเทศญี่ปุ่น)
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Graduate School of Agriculture มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน Kagawa University มีทุนให้นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นอย่างสม่ำเสมอ และได้ทำ MOU การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะกับคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียด
Karlsruhe Institute of Technology (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเริ่มสร้างความร่วมมือกับ Institute of Process Engineering in Life Sciences Section I: Food Process Engineering (LVT), Karlsruhe Institute of Technology ประเทศเยอรมนี โดยส่งนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปทำงานวิจัยในปี 2560

รายละเอียด
University of Innsbruck (ประเทศออสเตรีย)
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเริ่มสร้างความร่วมมือกับ Prof. Christian Huck แห่ง Institut für Analytische Chemie und Radiochemie มหาวิทยาลัย University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย โดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้เดินทางไปเป็น Visiting Professor เป็นเวลา 1 เดือน ในปี 2560
รายละเอียด

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร