แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ทีมนักศึกษาศิลปากรได้รับรางวัล
      ทีม Black hole กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" และ รางวัล "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขันประกวนผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562  
รายละเอียด
อาจารย์นำเสนองานวิจัยและหารือความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญโดย Professor Yong Wang จาก Department of Food Science and Engineering และรองคณบดีฝ่ายวิจัยของ College of Science and Engineering, Jinan University เมือง Guangzhou ประเทศจีน ให้ไปนำเสนองานวิจัย ในระหว่างวันที่ 28 พค – 2 มิย 2562 พร้อมทั้งร่วมหารือด้านความร่วมมือในการทำงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Jinan University
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศ
   น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด และ น.ศ. ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนจาก South China University of Technology ให้เดินทางไปทำวิจัย ณ School of Food Science and Engineering, South China University of Technology เมือง Guangzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
ทุนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 
         โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถขอรับทุนสำหรับสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ได้  ดูรายละเอียดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชาฯ และสอบถามรายละเอียดที่ ผศ. ดร.ประสงค์ (รอบสุดท้าย 31 พ.ค. 2562)
กำหนดการ TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ
   ดูกำหนดการ วิธีสมัคร และคุณสมบัติของการสมัครเรียน สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทั้ง 5 รอบได้แล้วที่ หน้าเว็บคณะ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือ อีเมล์ foodtech@su.ac.th
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาทำวิจัย
     Professor Dr. Kohei Nakano จาก Gifu University และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 19 -24 เมษายน 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ชวยวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาทำวิจัย
     Associate Professor Dr. Kyuya Nakagawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากบริษัทพานาโซนิคประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเป็นผู้ช่วยวิจัย
รายละเอียด
อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมภาควิชา
    Associate Professor Peter Lutes จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเพื่อหารือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันกับอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
รายละเอียด
มอบทุนการศึกษา 2561
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้
รายละเอียด
ทีมนักศึกษาศิลปากรผ่านเข้ารอบ Food Innovation Contest 2019
  ทีม Black hold กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks ขนมขบเคี้ยว  กรอบ เบา เหมือนเมอร์แรงค์ มีแนวคิดเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยการลดปริมาณน้ำตาลที่เป็นวัถุดิบหลักและเสริมโปรตีนจากอกไก่และไข่ขาว และเพิ่มรสชาติจากน้ำจิ้มข้าวมันไก่
รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการแปรรูปกล้วยน้ำว้า และสับปะรดสวนผึ้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมตามมาตรฐาน จี เอ็ม พี และนิทรรศการ “About A Bee กล้วยอบสวนผึ้ง Learning Space”  
รายละเอียด
บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
    น.ส. พรพรรณ ศรีมาท นักศึกษาผู้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งเพื่อศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหาร และสามารถจบการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง
ชมรายการ
รายละเอียด
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล “ภาควิชาที่มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น” (พิจารณาจากเงินวิจัยของอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับจากหน่วยงานภาคเอกชน) จากการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
    นอกจากนี้อาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ยังได้รับรางวัลรายบุคคลต่างๆ ดังนี้
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับ SME สำหรับตลาด AEC
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2561 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม One Belt One Road Initiative University Alliance for Food Science and Education  ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ที่เมืองกวางโจ ประเทศจีน เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกันทำวิจัยและแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
รายละเอียด
อาจารย์จัดอบรมในประเทศอินโดนีเซีย
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และนางสาวรติพร เอกตาแสง ได้รับเชิญให้ไปจัดฝึกอบรมเรื่อง "Processing of Osmotic Dehydrated Pineapple/Banana Sheet and Banana Chip" ณ Seniman Pangan (Javara Academy) Bekasi City, West Java, Indonesia ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัล
      นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม “Best Poster Presentation” จากผลงานวิจัยเรื่อง Prevention of Browning Formation in Fresh-Cut Cabbage ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safetyในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
   นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2018 ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 20 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2561
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :

สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    

ภาคปลายปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัคร 22 ก.ค. ถึง 24 ตุ.ค. 2562


ปริญญาโท
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  สำหรับผู้ทำงานประจำ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 2 ปี (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
สามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Katrin Utai, Marcus Nagle, Simone Hämmerle, Wolfram Spreer, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2019). Mass estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. ‘Nam Dokmai’) by linking image processing and artificial neural network. Engineering in Agriculture, Environment and Food.12(1): 103-110
DOI: 10.1016/j.eaef.2018.10.003
Busarakorn Mahayothee, Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle and Joachim Müller. (2019). Influence of drying conditions on color, betacyanin content, and antioxidant capacities in dried red-fleshed dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). International Journal of Food Science and Technology 54(2): 460-470.
DOI: 10.1111/ijfs.13958
Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi, Benjamin Bindereif, Heike P. Karbstein and Ulrike S. van der Schaaf. (2019) Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed pectin.  Food Hydrocolloids 91: 174-181.
DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.01.005
Qing Guo, Khakhanang Wijarnprecha, Sopark Sonwai and Derick Rousseau (2019). Oleogelation of emulsified oil delays in vitro intestinal lipid digestion. Food Research International. 119, 805-812.
DOI: 10.1016/j.foodres.2018.10.063
Khwanjai Klinchongkon, Thapanee Bunyakiat, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2019). Ethanol precipitation of mannooligosaccharides from subcritical water-treated coconut meal hydrolysate. Food and Bioprocess Technology 12(7): 1197-1204.
DOI: 10.1007/s11947-019-02288-w
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร