แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program
     มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Sanuki Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อไปเรียนและทำกิจกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (เม.ย.- ส.ค.) นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.kagawa-u.ac.jp โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (แต่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง) รับสมัครถึง 25 พ.ย. 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2565 โดยอาจารย์ ดร.ขวัญใจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตร การสกัดสารโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง เป็นต้น

อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2565
       ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2564
     ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท
รายละเอียด
อาจารย์เดินทางไปทำวิจัยในประเทศแคนาดา
      รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว เดินทางไปทำวิจัยเรื่อง “ผลของไขรำข้าวต่อการตกผลึกของเนยโกโก้และพฤติกรรมการเกิดฝ้าขาวในช็อคโกแลต” ร่วมกับ Prof. Dérick Rousseau ณ มหาวิทยาลัย Toronto Metropolitan University เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 23 ก.ค. 2565
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2564
    ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จำนวนทุนละ 40,000 จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 13 ทุน
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการผลิตน้ำตาลหายาก (rare sugar) ร่วมกับ Prof. Dr. Shuji Adachi ณ มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุน JSPS Invitational Fellowships for Research
รายละเอียด
ผลงานอาจารย์ติดอันดับ Top Downloaded Article
      ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ที่บทความวิจัยเรื่อง Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Oil Chemists Society เป็น 1 ใน 10 บทความที่ได้รับการดาวโหลดมากที่สุดของวารสาร (Top Downloaded Article)
รายละเอียด
Congratulations
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน 4 คน และเกียรตินิยอันดับสองจำนวน 10 คน
รายละเอียด
การติดต่อสำนักงาน
      ขณะนี้ บุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเข้ามาทำงานในสำนักงานตามปรกติ แต่ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อภาควิชาฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์/ออนไลน์ ได้ดังนี้

  • นักศึกษาติดต่อเกี่ยวกับธุรการด้านการเรียนการสอนสามารถติดต่อพี่กัญรณีได้ทางอีเมล์ kanranee@hotmail.com
  • ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สำนักงาน 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  • สอบถามผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เพจของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, อีเมล์ foodtech@su.ac.th
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 โดยอาจารย์ ดร.ภาริกา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Agricultural Science มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy และเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2563
     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 5,000 บาท จำนวน 15 ทุน กด LIKE ให้กำลังใจนักศึกษา
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย Poster Competition Award
     นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Graduate Student Poster Competition Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) 17-18 June, 2021
รายละเอียด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2563
   ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 40,000 จำนวน 3 ทุน และทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Popular Vote -- FoSTAT Food Innovation Concept Contest
     ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาาร  V ARE SU ได้รับรางวัล Popular Vote ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest โดยทีม V ARE SU ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้
- นางสาวโชติกา หลำริ้วรัตนา
- นางสาวนภัสสร คำสด
- นางสาวมอญ
- นางสาวสโรชา บุญโสม
- นางสาวสิริยากร พันธ์สุข
- นางสาวสุชัญญา ชันโลน
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
    ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ในวันที่ 15 กันยายน 2563
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2020
      ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร "SU Creation" ที่ได้รับ 2 รางวัล จากการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2020 รอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 จากผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหลากสีสอดไส้ลาบทูน่าผสมคาเวียร์มะนาวและไข่เค็มแช่แข็ง พร้อมรับประทาน ได้แก่
1. รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม (3 ปีซ้อน 2018-2020)
2. รางวัล Popular Vote

รายละเอียด
อาจารย์ได้รับรางวัล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติมาทำวิจัย
     Mr. Benedikt Werner Hulsemann นักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 2563
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :

ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร


“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม”
สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    
ภาคปลาย 2565 เปิดรับสมัคร   19 กรกฎาคม – 12 ตุลาคม 2565


ปริญญาโทภาคปรกติ
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ยกเว้นค่าประกันของเสียหายและค่าประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)


ปริญญาโทภาคพิเศษ
สำหรับผู้ทำงานประจำในอุตสาหกรรมอาหาร
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ปริญญาเอก
มีทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน ตลอด 3 ปี  (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
หลักสูตรรองรับการขอทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.  (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2023) Isomerization of galactose to tagatose using arginine as a green catalyst. Food Chemistry 398, 133858
DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133858
Thirathumthavorn, D., Sintongtanaput, Wongpracharat, S., Chai-Uea, P. and Udomrati, S. Physico-chemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted rice berry bran and soy protein isolate. Brazilian Journal of Food Technology (Accepted).
Parika Rungpichayapichet, Nimmitra Chaiyarattanachote, Pramote Khuwijitjaru, Kyuya Nakagawa, Marcus Nagle, Joachim Müller, Busarakorn Mahayothee. Comparison of Near-Infrared Spectroscopy and Hyperspectral Imaging for Internal Quality Determination of ‘Nam Dok Mai’ Mango during Ripening. Journal of Food Measurement and Characterization (Accepted)
Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. Subcritical fluid process for producing mannooligosaccharide-rich carbohydrates from coconut meal and their in vitro fermentation. Food and Bioprocess Technology (Accepted)
Pramote Khuwijitjaru, Supawadee Somkane, Kyuya Nakagawa, and Busarakorn Mahayothee. 2022. Osmotic Dehydration, Drying Kinetics, and Quality Attributes of Osmotic Hot Air-Dried Mango as Affected by Initial Frozen Storage. Foods 11(3): 489.
DOI: 10.3390/foods11030489
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร