แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
กำหนดการ TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ
   ดูกำหนดการ วิธีสมัคร และคุณสมบัติของการสมัครเรียน สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทั้ง 5 รอบได้แล้วที่ หน้าเว็บคณะ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือ อีเมล์ foodtech@su.ac.th
รายละเอียด
ทุนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 
         โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถขอรับทุนสำหรับสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   ดูรายละเอียดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชาฯ และสอบถามรายละเอียดที่ ผศ. ดร.ประสงค์ ครับ
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สมัครแข่งขันและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มกราคม 2562
รายละเอียด
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล “ภาควิชาที่มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น” (พิจารณาจากเงินวิจัยของอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับจากหน่วยงานภาคเอกชน) จากการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
    นอกจากนี้อาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ยังได้รับรางวัลรายบุคคลต่างๆ ดังนี้
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับ SME สำหรับตลาด AEC
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2561 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม One Belt One Road Initiative University Alliance for Food Science and Education  ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ที่เมืองกวางโจ ประเทศจีน เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกันทำวิจัยและแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
รายละเอียด
อาจารย์จัดอบรมในประเทศอินโดนีเซีย
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และนางสาวรติพร เอกตาแสง ได้รับเชิญให้ไปจัดฝึกอบรมเรื่อง "Processing of Osmotic Dehydrated Pineapple/Banana Sheet and Banana Chip" ณ Seniman Pangan (Javara Academy) Bekasi City, West Java, Indonesia ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัล
      นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม “Best Poster Presentation” จากผลงานวิจัยเรื่อง Prevention of Browning Formation in Fresh-Cut Cabbage ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safetyในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
   นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2018 ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 20 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาตรีไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.ธัญชนก สนประเสริฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา วันที่ 1-31 สค. 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau ผศ.ดร.โสภาค สอนไว และ ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
รายละเอียด
อาจารย์จัดอบรมในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจากบริษัท Covestro (Thailand) Co.Ltd. และ บริษัท Impack Pratama เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมในการทำแห้งเมล็ดกาแฟ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Entech Summer Course 2018 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561
รายละเอียด
อาจารย์ไปสอนในต่างประเทศ
   ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Tropics and Subtropics,  Institute of Agricultural Engineering, The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เพื่อไปสอน ในรายวิชา Postharvest Technology of Food and Bio-Based Products ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 11 มิถนายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร จังหวัดเชียงรายได้แก่ โรงงานชวี่ เฉวียน ฟูดส์ และโรงงานผลิตชาเขียว Maruzen ที่ไร่สิงห์ปาร์ค และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2561
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2018
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม SU SU Youngster ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The effect of hard lauric-fats and plant waxes on the crystallization of confectionery fats” ที่งานประชุมวิชาการ 2nd International Symposium on Low-Temperature Processing of Foods จัดขึ้นในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 ณ Chuzhou University เมือง Chuzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
       ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Professor Dr. Kohei Nakano จาก  Gifu University  และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :

สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    

ภาคต้นปีการศึกษา 2562 (เปิดเรียน กรกฏาคม 2562)
เปิดรับสมัคร 17 ม.ค. ถึง 30 เม.ย. 2562


ปริญญาโท
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  สำหรับผู้ทำงานประจำ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 2 ปี (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
สามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Katrin Utai, Marcus Nagle, Simone Hämmerle, Wolfram Spreer, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller.  Mass estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. ‘Nam Dokmai’) by linking image processing and artificial neural network. Engineering in Agriculture, Environment and Food.
DOI: 10.1016/j.eaef.2018.10.003
Busarakorn Mahayothee, Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle and Joachim Müller. (2019). Influence of drying conditions on color, betacyanin content, and antioxidant capacities in dried red-fleshed dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). International Journal of Food Science and Technology 54(2): 460-470.
DOI: 10.1111/ijfs.13958
Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi, Benjamin Bindereif, Heike P. Karbstein and Ulrike S. van der Schaaf. (2019) Emulsifying properties of conjugates formed between whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed pectin.  Food Hydrocolloids 91: 174-181.
DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.01.005
Qing Guo, Khakhanang Wijarnprecha, Sopark Sonwai and Derick Rousseau (2018). Oleogelation of emulsified oil delays in vitro intestinal lipid digestion. Food Research International.
DOI: 10.1016/j.foodres.2018.10.063
Patchimaporn Udomkun, Dimitrios Argyropoulos, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Alamu Emmanuel Oladeji, Joachim Müller. (2018). Changes in microstructure and functional properties of papaya as affected by osmotic pre-treatment combined with freeze-drying. Journal of Food Measurement and Characterization  12(2): 1028–1037doi.org/10.1007/s11694-018-9718-3
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361 (สายตรง), 0-3427-0510-2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร