Publication : International Journal (ISI)
Shuji Adachi, Yayoi Miyagawa, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi. (2021). Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized hot phosphate buffer. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 37, 102164
AuthorAssoc. Prof.Pramote Khuwijitjaru, Ph.D.

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร