Publication : International Journal (ISI)
Jintana Wiboonsirikul, Yoshiyuki Watanabe, Ayako Omori, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2016) Antioxidative properties of stearoyl ascorbate in a food matrix system. Journal of Oleo Science, 65 ( 6) 487-492. 
AuthorAssoc. Prof.Pramote Khuwijitjaru, Ph.D.

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร