การเข้าศึกษา: ระดับปริญญาโท
สมัครเรียนปริญญาโท

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2667
รับสมัคร รอบที่ 1  13 ธ.ค. 66 ถึง 23 ก.พ. 67
รับสมัคร รอบที่ 2   1 มี.ค. 67 ถึง 2 พ.ค. 67

ปริญญาโทภาคปรกติ
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ยกเว้นค่าประกันของเสียหายและค่าประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)


ปริญญาโทภาคพิเศษ
สำหรับผู้ทำงานประจำในอุตสาหกรรมอาหาร
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่าน-------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ปริญญาโท)


รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ      Master of Science (Food Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข                  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ปรัชญาหลักสูตร

           มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ มีจริยธรรมและสามารถแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs

ลำดับที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

Cognitive Domain (Knowledge)

 BloomsTaxonomy(Revised))

Psychomotor

Domain

(Skills)

Affective

Domain

(Attitude)

R

U

Ap

An

E

C

S

At

PLO1

อธิบายหลักการที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้

 

P

 

 

 

 

 

 

PLO2

นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารไปใช้ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยได้

 

 

 

P

 

 

P

P

PLO3

เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

 

 

P

 

 

 

 

 

PLO4

ประเมินและต่อยอดความรู้ในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีอาหารต่าง ๆ ได้

 

 

 

 

P

 

 

 

PLO5

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารด้วยการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

 

 

P

 

 

 

 

 

PLO6

แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

 

 

 

 

 

 

 

P

PLO7

สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

 

 

 

 

 

P

PLO8

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ได้

 

 

 

P

 

 

 

 

ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

-

การศึกษา แบ่งเป็น 3 แผน คือ

1. แผน ก แบบ ก (1) (ทำวิจัยอย่างเดียว) เฉพาะผู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบเท่านั้น

กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วย)

2. แผน ก แบบ ก (2) (เรียนและทำวิจัย) เป็นแบบทั่วไปมากที่สุด

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 17 หน่วยกิต

3. แผน ข (ภาคพิเศษ)** สำหรับผู้ทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

** ภาคพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ (ทำงานบริษัทเอกชน ราชการ หรือสถาบันการศึกษา) มีการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และในการทำวิจัย (การค้นคว้าอิสระ) นักศึกษาสามารถนำหัวข้อวิจัยที่เป็นปัญหาที่มาจากที่ทำงานของตนเองมาเป็นหัวข้อวิจัยได้


วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ปริญญาโท)


รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (มคอ. 2)

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ชื่อหลักสูตร        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ      Master of Science (Food Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข                  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ปรัชญาหลักสูตร
        มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีอาหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปอย่างเป็นรูปธรรม


ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

 • 13 ก.พ. 2562 ปรับปรุงหมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  รายละเอียด
 • 15 ก.พ. 2566 ปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียด

ผลการรับนักศึกษา

 • ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน
 • ปีการศึกษา 2563 จำนวน  6 คน
 • ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน
 • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน


การศึกษา แบ่งเป็น 3 แผน คือ

1. แผน ก แบบ ก (1) (ทำวิจัยอย่างเดียว) เฉพาะผู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบเท่านั้น

กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วย)

2. แผน ก แบบ ก (2) (เรียนและทำวิจัย) เป็นแบบทั่วไปมากที่สุด

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 17 หน่วยกิต

3. แผน ข (ภาคพิเศษ)** สำหรับผู้ทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

** ภาคพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ (ทำงานบริษัทเอกชน ราชการ หรือสถาบันการศึกษา) มีการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และในการทำวิจัย (การค้นคว้าอิสระ) นักศึกษาสามารถนำหัวข้อวิจัยที่เป็นปัญหาที่มาจากที่ทำงานของตนเองมาเป็นหัวข้อวิจัยได้

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2566

รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (เอกสาร มคอ. 2)

       (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 - 2560)
ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

8 ตุลาคม 2557  เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
 • 612 621   อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • 612 697   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2

30 มีนาคม 2559
 • เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

8 มิถุนายน 2559  เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 9 รายวิชา
 • 612 525    การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์สำหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 612 533    การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
 • 612 534    การจัดการสำหรับเทคโนโลยีอาหาร
 • 612 535    การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
 • 612 536    การจัดการต้นทุนสำหรับเทคโนโลยีอาหาร   
 • 612 537    การเงินและการบัญชีการจัดการ สำหรับเทคโนโลยีอาหาร   
 • 612 538    การจัดการผลิตภาพ
 • 612 539    วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต
 • 612 632    การจัดการคุณภาพ

15 สิงหาคม 2561 เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่
 • 612 657    การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
รายละเอียด
จำนวนผู้จบการศึกษา

ปีเข้าศึกษา  จำนวนจบ (คน)

2546            7
2547            8
2548            9
2549            18
2550            12
2551            22
2552            16
2553            17
2554            18
2555            11
2556            16
2557            20
2558            17
2559            3
2560            7
2561            7
2562            1

รวม            209

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology