แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท :

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ปริญญาโท)


รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ผลการรับนักศึกษา

  • ปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น) 11 คน
  • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน


การศึกษา แบ่งเป็น 3 แผน คือ

1. แผน ก แบบ ก (1) (ทำวิจัยอย่างเดียว) เฉพาะผู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบเท่านั้น

กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วย)

2. แผน ก แบบ ก (2) (เรียนและทำวิจัย) เป็นแบบทั่วไปมากที่สุด

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 17 หน่วยกิต

3. แผน ข (ภาคพิเศษ)** สำหรับผู้ทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

** ภาคพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ (ทำงานบริษัทเอกชน ราชการ หรือสถาบันการศึกษา) มีการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และในการทำวิจัย (การค้นคว้าอิสระ) นักศึกษาสามารถนำหัวข้อวิจัยที่เป็นปัญหาที่มาจากที่ทำงานของตนเองมาเป็นหัวข้อวิจัยได้

         การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.graduate.su.ac.th


รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

       (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 - 2560)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร