แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท :

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ปริญญาโท)


รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (มคอ. 2)

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

13 ก.พ. 2562

 • ปรับปรุงหมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

รายละเอียด

ผลการรับนักศึกษา

 • ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น) 7 คน
 • ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน
 • ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน


การศึกษา แบ่งเป็น 3 แผน คือ

1. แผน ก แบบ ก (1) (ทำวิจัยอย่างเดียว) เฉพาะผู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบเท่านั้น

กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วย)

2. แผน ก แบบ ก (2) (เรียนและทำวิจัย) เป็นแบบทั่วไปมากที่สุด

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 17 หน่วยกิต

3. แผน ข (ภาคพิเศษ)** สำหรับผู้ทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

** ภาคพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ (ทำงานบริษัทเอกชน ราชการ หรือสถาบันการศึกษา) มีการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และในการทำวิจัย (การค้นคว้าอิสระ) นักศึกษาสามารถนำหัวข้อวิจัยที่เป็นปัญหาที่มาจากที่ทำงานของตนเองมาเป็นหัวข้อวิจัยได้


รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (เอกสาร มคอ. 2)

       (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 - 2560)
ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

8 ตุลาคม 2557  เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
 • 612 621   อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • 612 697   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2

30 มีนาคม 2559
 • เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

8 มิถุนายน 2559  เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 9 รายวิชา
 • 612 525    การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์สำหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 612 533    การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะห์องค์กร
 • 612 534    การจัดการสำหรับเทคโนโลยีอาหาร
 • 612 535    การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
 • 612 536    การจัดการต้นทุนสำหรับเทคโนโลยีอาหาร   
 • 612 537    การเงินและการบัญชีการจัดการ สำหรับเทคโนโลยีอาหาร   
 • 612 538    การจัดการผลิตภาพ
 • 612 539    วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต
 • 612 632    การจัดการคุณภาพ

15 สิงหาคม 2561 เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่
 • 612 657    การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
รายละเอียด

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร