แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก :
        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  หรือ Ph.D. (Food Technology) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556


ผลการรับนักศึกษา
  • ปีการศึกษา 2561 (ภาคต้น)  นักศึกษาจำนวน 2 คน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้า

- SEPT  (http://www.sept.su.ac.th) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- TO
EFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
- TOEFL (internet based) ไม่
ต่ำกว่า 30 คะแนน
- TOEFL (computer based) ไม่
ต่ำกว่า 113 คะแนน
- TOEIC ไม่
ต่ำกว่า 500 คะแนน
- IELTS ไม่
ต่ำกว่า 4.5 คะแนน
- CU-TEP ไม่
ต่ำกว่า 50 คะแนน
- TU-GET ไม่
ต่ำกว่า 400 คะแนน

         อนึ่ง สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศดังกล่าว ก่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเข้าศึกษา


ผลการรับนักศึกษา
  • ปีการศึกษา 2560  นักศึกษาจำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2559  นักศึกษาจำนวน 3 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก 1 ทุน, ทุนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 ทุน, ทุนชองอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาจำนวน 4 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 2 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2557  นักศึกษาจำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนนักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาจำนวน 1 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก)
         การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.graduate.su.ac.th หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ นอกเหนือจากที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ สามารถสอบถามได้ที่หน้า "ถามตอบ" หรือสอบถามทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่โทรศัพท์หมายเลข 034-219361

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร