แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก :


        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  หรือ Ph.D. (Food Technology) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

         การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.graduate.su.ac.th หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ นอกเหนือจากที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ สามารถสอบถามได้ที่หน้า "ถามตอบ" หรือทางอีเมล์ foodtech@su.ac.th หรือทางเพจ facebook/food.silpakorn        (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ชื่อหลักสูตร        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ      Doctor of Philosophy (Food Technology)

หลักสูตรแบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
              หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.2 และแบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี

ปรัชญาหลักสูตร
            มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีอาหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์องค์ความรู้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เดิมสู่การบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

13 ก.พ. 2562  ปรับปรุงหมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

รายละเอียด


ผลการรับนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาเอก
 • ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาจำนวน 2 คน
 • ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาจำนวน 1 คน (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์)
 • ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาจำนวน 4 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน ทุนภาควิชาจำนวน 1 ทุน)

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้า
        
        ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 (หากไม่มี  อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่ต้องมีผลคะแนนยื่นก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)  โดยเกณฑ์การเทียบเคียง CEFR เป็นไปตามประกาศนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับจบการศึกษา

        สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ B2


        (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560)

ชื่อหลักสูตร        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ      Doctor of Philosophy (Food Technology)

หลักสูตรแบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
              หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.2 และแบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี

ปรัชญาหลักสูตร
           เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอาหารและความสามารถใน
การประยุกต์เทคโนโลยี
ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

8 ตุลาคม 2557 ยกเลิกรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่
 • 612 721    อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

30 มีนาคม 2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลการรับนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาเอก
 • ปีการศึกษา 2560  นักศึกษาจำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 1 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2559  นักศึกษาจำนวน 3 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก 1 ทุน, ทุนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาจำนวน 4 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 2 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2557  นักศึกษาจำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนนักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 1 ทุน)
 • ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาจำนวน 1 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก)


Our PhD Graduates
     การประกอบอาชีพของบันฑิตระดับปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • ดร.นิโลบล โกมลสิงห์     ผู้ช่วยวิจัย
 • ดร.จันจิรา จินโนรส         ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดร.จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล    ผู้จัดการฝ่าย R&D (บริษัทเอกชน)
 • ดร.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด    ธุรกิจส่วนตัว
 • ดร.คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา    นักวิจัยหลังปริญญาเอก Toronto Metropolitan University ประเทศแคนาดา
 • ดร.ภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี    อาชีพอิสระ
 • อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล    อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์    อาจารย์มหาวิทยาลัย
*ข้อมูล ณ ปี 2565

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร