หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก :
        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Ph.D. (Food Technology)) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

  • ปีการศึกษา 2556  จำนวน 1 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก)
  • ปีการศึกษา 2557  จำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนนักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2558  จำนวน 4 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 2 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก 1 ทุน, ทุนนักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 1 ทุน, ทุนโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ทุน)

รายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

รายละเอียดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
มติที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ครั้งที่ 6/2558 (16 มิ.ย. 2558) ให้พิจารณาผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า (นอกเหนือจากที่ระบุในเล่มหลักสูตร) ดังนี้

TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
SEPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

         การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.graduate.su.ac.th หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ นอกเหนือจากที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ สามารถสอบถามได้ที่หน้า "ถามตอบ" หรือสอบถามทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่โทรศัพท์หมายเลข 034-219361


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร