แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก :
        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  หรือ Ph.D. (Food Technology) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

         การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.graduate.su.ac.th หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ นอกเหนือจากที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ สามารถสอบถามได้ที่หน้า "ถามตอบ" หรือทางอีเมล์ foodtech@su.ac.th หรือทางเพจ facebook/food.silpakorn        (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

13 ก.พ. 2562  ปรับปรุงหมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

รายละเอียด


ผลการรับนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาเอก
  • ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาจำนวน 1 คน (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์)
  • ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาจำนวน 4 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน ทุนภาควิชาจำนวน 1 ทุน)

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้า
        
        ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 (หากไม่มี  อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่ต้องมีผลคะแนนยื่นก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)  โดยเกณฑ์การเทียบเคียง CEFR เป็นไปตามประกาศนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับจบการศึกษา

        สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ B2


        (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560)

ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากเอกสาร มคอ. 2.

8 ตุลาคม 2557 ยกเลิกรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก  จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่
  • 612 721    อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

30 มีนาคม 2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลการรับนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาเอก
  • ปีการศึกษา 2560  นักศึกษาจำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2559  นักศึกษาจำนวน 3 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก 1 ทุน, ทุนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาจำนวน 4 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน, ทุนจากต้นสังกัดจำนวน 2 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2557  นักศึกษาจำนวน 2 คน (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. จำนวน 1 ทุน, ทุนนักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 1 ทุน)
  • ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาจำนวน 1 คน (ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ปริญญาเอก)Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร