หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี :
รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป )


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 - 2559)
หลักสูตรแบบเลือกวิชาโทได้  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
         สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาคือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา  คือ

1. วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2.
วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3.
วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส

         โดยนักศึกษาต้องเลือกสาขาวิชาโทก่อนขึ้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนวิชาโทนั้นภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาจากการเลือกวิชาโทของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจ โดยตัดสินผู้มีสิทธิเลือกเรียนวิชาโทจากการเรียงลำดับตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งไม่นับรวมคะแนนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนนในหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือวิชาโทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะดำเนินการประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการเลือกเรียนวิชาโทอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา


ความพร้อม

          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย คณาจารย์มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่พอเพียง และจัดให้มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ภายในภาควิชานอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับอำนวยความสะดวกในการเรียนแก่นักศึกษา เช่น การตรวจสอบตารางสอน การตรวจสอบคะแนนสอบ การดาวโหลดเอกสารการเรียน การส่งงาน ฯลฯ

เครื่องมือ

         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยมีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นอย่างครบครัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

เครื่องมือด้านการแปรรูปอาหาร

- เครื่องอบแห้ง (Tray dryer, Spray Dryer, Freeze Dryer, Solar dryer)

- เครื่อง Extruder

- เครื่องมือด้านการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน

- เครื่องบรรจุแบบปรับบรรยากาศ

- Homogenizer

- เครื่องถ่ายเทความร้อนแบบท่อ

- เครื่องแยกกากผลไม้

- เครื่องทอดแบบสุญญากาศ, เครื่องทอดแบบสเปรย์

- เครื่องสกัด subcritical water

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอาหาร

- เครื่องโครมาโตกราฟฟี ได้แก่ GC-MS, GC-O, GC-FID, HPLC-DAD, HPEAC-PAD, HPLC-FL

- เครื่องสเปกโทรโฟโตเมตรี ได้แก่ UV-vis, FT-NIR

- เครื่อง DSC

- เครื่องมือวิเคราะห์ Proximate analysis

เครื่องมือวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพอาหาร

- เครื่องวัดสี, เครื่องวัดค่า Aw, Texture analyzer, Rheometer, RVA

- ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสพร้อมระบบซอฟท์แวร์ประมวลผล (SU-Sense)

- ห้องตรวจสอบทางจุลินทรีย์

กิจกรรม

        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยงานในโครงการวิจัยของอาจารย์ การเดินทางไปเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมผลิตเบเกอรี่ในเทศการปีใหม่ เป็นต้น

เทคโนโลยีอาหาร เรียนอะไร ทำงานอะไร

     คำถามที่พบบ่อยมากจากนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและสนใจเข้าเรียนในสาขาเทคโนโลยีอาหาร คือ สาขาเทคโนโลยีอาหารเรียนอะไร แล้วจบแล้วไปทำงานอะไร

     เทคโนโลยีอาหารเป็นการเรียนในสาขาวิชาประเภทที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ซึ่งหมายถึงการเรียนเพื่อนำเอาหลักการด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริงมากขึ้น นั่นคือการสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าแปรรูปชนิดต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้ง อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง เครื่องดื่ม เครื่องปรุง เป็นต้น ดังนั้นการเรียนด้านเทคโนโลยีอาหารจึงมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตผู้ที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนด้านคหกรรมศาสตร์ หรือการเรียนเป็นพ่อครัวซึ่งเน้นไปที่การเตรียมอาหารในระดับครัวเรือนหรือสถานบริการอาหารอย่างเช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม เป็นต้น

     ปัจจุบันมีสื่อบนอินเตอร์เน็ตค่อนข้างมากที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในอาชีพของนักเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเรามักจะแยกงานของผู้ที่จบเทคโนโลยีอาหารเป็นงานใน 3 สายหลักๆ (1) สายการผลิต หมายถึงเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (2) สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงเป็นผู้ที่คิดค้นอาหารใหม่ หรือปรับปรุงอาหารให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ (3) สายควบคุมและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตและการวางระบบความปลอดภัยอาหารและระบบคุณภาพในโรงงาน

     นอกจากนี้ผู้ที่จบสายเทคโนโลยีอาหารยังอาจจะสามารถทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ในฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ และฝ่ายขาย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละสายงานนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ทุกสายจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าของบริษัทเช่นกัน  

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร