แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี :
หลักสูตรแบบเลือกวิชาโทได้  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
         สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาคือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา  คือ

1. วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2.
วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3.
วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส

         โดยนักศึกษาต้องเลือกสาขาวิชาโทก่อนขึ้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนวิชาโทนั้นภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาจากการเลือกวิชาโทของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจ โดยตัดสินผู้มีสิทธิเลือกเรียนวิชาโทจากการเรียงลำดับตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งไม่นับรวมคะแนนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนนในหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือวิชาโทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะดำเนินการประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการเลือกเรียนวิชาโทอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป )


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 - 2559)

กิจกรรม

        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยงานในโครงการวิจัยของอาจารย์ การเดินทางไปเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมผลิตเบเกอรี่ในเทศการปีใหม่ เป็นต้น


   


เทคโนโลยีอาหาร เรียนอะไร ทำงานอะไร

     เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) เป็นการศึกษาในสาขาวิชาประเภทที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ซึ่งหมายถึงการศึกษาเพื่อนำเอาหลักการด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าอาหารแปรรูปชนิดต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้ง อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องปรุงและวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการเรียนด้านเทคโนโลยีอาหารจึงมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตผู้ที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนด้านคหกรรมศาสตร์ หรือการเรียนหลักสูตรเชฟปรุงอาหารซึ่งเน้นไปที่การเตรียมอาหารในระดับครัวเรือนหรือสถานบริการอาหาร อย่างเช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม เป็นต้น

     สำหรับอาชีพของนักเทคโนโลยีอาหาร เรามักจะแยกงานของผู้ที่จบเทคโนโลยีอาหารเป็นงานใน 3 สายหลักๆ ได้แก่ (1) สายการผลิต หมายถึงเป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดการพนักงานหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตอาหารได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายของบริษัท (2) สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่  หรือปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ (3) สายควบคุมและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตและการวางระบบความปลอดภัยอาหารและระบบประกันคุณภาพในโรงงาน

     นอกจากนี้ผู้ที่จบสายเทคโนโลยีอาหารยังสามารถทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ในฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ ฝ่ายการจัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย เป็นต้น และยังมีผู้ที่จบในสาขาเทคโนโลยีอาหารจำนวนไม่น้อยที่เข้าทำงานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันอาหาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ซึ่งในแต่ละสายงานนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ทุกสายจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารเช่นกัน

    ปัจจุบันผู้ที่จบปริญญาตรีส่วนหนึ่งมีความสนใจในการประกอบธุรกิจของตนเองหลังจบการศึกษาซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการในสาขานี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการเลือกศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต

  

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร