แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี :
สาขาเทคโนโลยีอาหาร แบบเลือกวิชาโทได้  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
         สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาคือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา  คือ

1. วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2.
วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3.
วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส

         โดยนักศึกษาต้องเลือกสาขาวิชาโทก่อนขึ้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนวิชาโทนั้นภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาจากการเลือกวิชาโทของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจ โดยตัดสินผู้มีสิทธิเลือกเรียนวิชาโทจากการเรียงลำดับตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งไม่นับรวมคะแนนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนนในหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือวิชาโทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะดำเนินการประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการเลือกเรียนวิชาโทอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป )


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 - 2559)

กิจกรรม

        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยงานในโครงการวิจัยของอาจารย์ การเดินทางไปเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมผลิตเบเกอรี่ในเทศการปีใหม่ เป็นต้น


   


เทคโนโลยีอาหาร เรียนอะไร ทำงานอะไร

     เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) เป็นการศึกษาในสาขาวิชาประเภทที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ซึ่งหมายถึงการศึกษาเพื่อนำเอาหลักการด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าอาหารแปรรูปชนิดต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้ง อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องปรุงและวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการเรียนด้านเทคโนโลยีอาหารจึงมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตผู้ที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนด้านคหกรรมศาสตร์ หรือการเรียนหลักสูตรเชฟปรุงอาหารซึ่งเน้นไปที่การเตรียมอาหารในระดับครัวเรือนหรือสถานบริการอาหาร อย่างเช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม เป็นต้น

     สำหรับอาชีพของนักเทคโนโลยีอาหาร เรามักจะแยกงานของผู้ที่จบเทคโนโลยีอาหารเป็นงานใน 3 สายหลักๆ ได้แก่ (1) สายการผลิต หมายถึงเป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดการพนักงานหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตอาหารได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายของบริษัท (2) สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่  หรือปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ (3) สายควบคุมและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตและการวางระบบความปลอดภัยอาหารและระบบประกันคุณภาพในโรงงาน

     นอกจากนี้ผู้ที่จบสายเทคโนโลยีอาหารยังสามารถทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ในฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ ฝ่ายการจัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย เป็นต้น และยังมีผู้ที่จบในสาขาเทคโนโลยีอาหารจำนวนไม่น้อยที่เข้าทำงานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันอาหาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ซึ่งในแต่ละสายงานนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ทุกสายจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารเช่นกัน

    ปัจจุบันผู้ที่จบปริญญาตรีส่วนหนึ่งมีความสนใจในการประกอบธุรกิจของตนเองหลังจบการศึกษาซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการในสาขานี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการเลือกศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต

  
จำนวนบัณฑิตของสาขา

ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา จบการศึกษา (คน)
2535 20
2536 18
2537 23
2538 27
2539 29
2540 26
2541 38
2542 37
2543 42
2544 32
2545 72
2546 43
2547 48
2548 67
2549 111
2550 138
2551 111
2552 130
2553 148
2554 66
2555 72
2556 72
2557 92
2558

82

รวม 1544

*นักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2559 ยังอยู่ระหว่างการศึกษา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร