การเข้าศึกษา: ระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีอาหาร แบบเลือกวิชาโทได้  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
         สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดให้หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาคือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และกำหนดให้มีวิชาโท 3 สาขาวิชา  คือ

1. วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2.
วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3.
วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส
*ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีมติยุติการเรียนการสอนในวิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัสสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป (ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบัน)

         โดยนักศึกษาต้องเลือกสาขาวิชาโทก่อนขึ้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนวิชาโทนั้นภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาจากการเลือกวิชาโทของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจ โดยตัดสินผู้มีสิทธิเลือกเรียนวิชาโทจากการเรียงลำดับตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งไม่นับรวมคะแนนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนนในหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือวิชาโทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะดำเนินการประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการเลือกเรียนวิชาโทอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Food Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  4  ปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs

 

ลำดับที่

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom’sTaxonomy (Revised))

Psychomotor

Domain

(Skills)

Affective

Domain

(Attitude)

R

U

Ap

An

E

C

S

At

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

PLO1

อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้

 

P

 

 

 

 

 

 

PLO2

อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

 

P

 

 

 

 

 

 

PLO3

ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้

 

P

 

 

 

 

 

 

PLO4

มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย

 

 

P

 

 

 

 

 

PLO5

เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

 

 

P

 

 

 

 

 

PLO6

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต

 

 

P

 

 

 

 

P

PLO7

แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

P

 

 

 

 

P

PLO8

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้

 

 

P

 

 

 

 

 

PLO9

คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้

 

 

 

P

 

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

PLO10

อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีววิทยาของอาหารและวิธีการแปรรูป การควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยทางอาหารได้

P

P

 

 

 

 

P

 

PLO11

แสดงทักษะและความ

สามารถในวิชาโทที่นักศึกษา

เลือกเรียน

 

 

P

 

 

 

P

 

วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

Sub PLO11.1

เลือกวิธีการแปรรูป วิธีการจัดการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมได้

 

 

P

 

 

 

P

 

วิชาโทสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Sub PLO11.2

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ได้

 

 

P

 

 

 

P

 

วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส

Sub PLO11.3

จัดการทดสอบทางประสาทสัมผัสได้

 

 

P

 

 

 

P

 

PLO12

นำความรู้ไปใช้ในการจัดการหรือการแก้ปัญหาหรือการคิด วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารโดยคำนึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

 

P

P

 

 

 

P

PLO13

สามารถทำงานเป็นทีมได้ทั้งฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

P

 

 

 

 

P


สถานที่จัดการเรียนการสอน
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

วันที่แก้ไขข้อมูล:  25  เมษายน พ.ศ. 2565หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 - 2559)

กิจกรรม

        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยงานในโครงการวิจัยของอาจารย์ การเดินทางไปเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมผลิตเบเกอรี่ในเทศการปีใหม่ เป็นต้น


   


เทคโนโลยีอาหาร เรียนอะไร ทำงานอะไร

     เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) เป็นการศึกษาในสาขาวิชาประเภทที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ซึ่งหมายถึงการศึกษาเพื่อนำเอาหลักการด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าอาหารแปรรูปชนิดต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้ง อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องปรุงและวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการเรียนด้านเทคโนโลยีอาหารจึงมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตผู้ที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนด้านคหกรรมศาสตร์ หรือการเรียนหลักสูตรเชฟปรุงอาหารซึ่งเน้นไปที่การเตรียมอาหารในระดับครัวเรือนหรือสถานบริการอาหาร อย่างเช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม เป็นต้น

     สำหรับอาชีพของนักเทคโนโลยีอาหาร เรามักจะแยกงานของผู้ที่จบเทคโนโลยีอาหารเป็นงานใน 3 สายหลักๆ ได้แก่ (1) สายการผลิต หมายถึงเป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดการพนักงานหรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตอาหารได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายของบริษัท (2) สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่  หรือปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ (3) สายควบคุมและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตและการวางระบบความปลอดภัยอาหารและระบบประกันคุณภาพในโรงงาน

     นอกจากนี้ผู้ที่จบสายเทคโนโลยีอาหารยังสามารถทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ในฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดซื้อ ฝ่ายการจัดการคลังสินค้าและฝ่ายขาย เป็นต้น และยังมีผู้ที่จบในสาขาเทคโนโลยีอาหารจำนวนไม่น้อยที่เข้าทำงานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันอาหาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ซึ่งในแต่ละสายงานนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ทุกสายจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในในอุตสาหกรรมอาหารเช่นกัน

    ปัจจุบันผู้ที่จบปริญญาตรีส่วนหนึ่งมีความสนใจในการประกอบธุรกิจของตนเองหลังจบการศึกษาซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการในสาขานี้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการเลือกศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต

  
จำนวนบัณฑิตของสาขา
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา จบการศึกษา (คน)
2535 20
2536 18
2537 23
2538 27
2539 29
2540 26
2541 38
2542 37
2543 42
2544 32
2545 72
2546 43
2547 48
2548 67
2549 111
2550 138
2551 111
2552 130
2553 148
2554 66
2555 74
2556 72
2557 94
2558 96
2559 104
2560 101


รวม 1767

* ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology