รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล Poster Competition Award
       นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Graduate Student Poster Competition Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) ซึ่งจัดแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
รายละเอียด
รางวัลประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
   ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ในวันที่ 15 กันยายน 2563
รายละเอียด
รางวัล Food Innovation Contest 2020
    ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร "SU Creation" ได้รับ 2 รางวัล จากงาน Food Innovation Contest 2020 วันที่ 21 ก.ค. 2563
รายละเอียด
รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น
   น.ส. ชนิดาภา เจริญทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation" ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 จากผลงานวิจัยเรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร โดยมี ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียด
Best Paper Award
   นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากผลงานวิจัยเรื่อง "Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thaialnd" ในงานประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE-Bangkok), Thailand เมื่อวันที่ 11- 13 พ.ย. 2562 โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง และ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด
รางวัล Food Innovation Contest 2019
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม Black hole ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

รายละเอียด
Best Poster Presentation

          นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม “Best Poster Presentation” จากผลงานวิจัยเรื่อง Prevention of Browning Formation in Fresh-Cut Cabbage ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety ซึ่งจัดโดย SEA-ABT, ASIFOOD, AIT และ ISEKI Food-Association ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม HOTEL WINDSOR SUITES กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
รางวัล Food Innovation Contest 2018
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม SU SU Youngster ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียด
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
รางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
    นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Startup Thailand League 2017 ได้เข้ารับรางวัลเป็นเงินจำนวนทีมละ 100,000 บาท และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้  
รายละเอียด
รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง" แบบโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง Effect of drying temperature and drying methods on color of dried tumeric slices ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
รางวัลงานวิจัย
    นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฯ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ได้รับ "รางวัลชมเชย" งานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง ผลของน้ำตาลเอสเตอร์ต่อการตกผลึกเนยโกโก้ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.
     งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสูตรแป้งผสมสำเร็จสำหรับผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว ของ น.ส. สกุลชนก พลศักดา นักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี ผศ. ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Outstanding หรือ 10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.
รายละเอียด
10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.
     งานวิจัยเรื่อง การผลิตออร์กาโนเจลจากน้ำมันรำข้าวด้วยไขรำข้าวและแกมม่าออรีซานอล ของ น.ส. คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด โดยมี ผศ. ดร.โสภาค สอนไว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Outstanding หรือ 10 ผลงานวิจัยโดดเด่นของนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ.
รายละเอียด
รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และคณะ ซึ่งประกอบด้วยนางสาวกมลวรรณ น้อยพันธุ์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนางสาวทิพารัตน์  ธรรมสละ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Effect of drying methods on antioxidant capacity and phenolic compounds in nut grass tuber ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Nordic Baltic Drying Conference 2017 ณ เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560  
รายละเอียด
รางวัล "บทความวิจัยดี"
      นางสาวอธิชา เนตรบุตร นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับรางวัล "บทความวิจัยดี" จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยงานวิจัยดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด
รางวัลการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับนิสิตนักศึกษา
  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลที่ 3 สาขา Food for NCDs เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผลงาน "ลูกชิ้นปลาสอดไส้แกงเขียวหวาน" จากการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 5 (AI-Innovation Contest 2016)  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
รายละเอียด
รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ
         น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุน คปก. ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัย ณ Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล The Most Influential Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน  JSBBA (Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry) Kansai 3rd Student Forum เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2559 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
รางวัลการประกวด Oral presentation competition
     นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ จากการประกวด Oral presentation competition จากงาน Food Innovation Asia Conference 2016 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
รายละเอียด
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
    นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จากงาน Food Innovation Contest 2016 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
รายละเอียด
รางวัลประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
      นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล 20,000 บาทจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-KCG Innovation AI Contest 2015)
รายละเอียด
รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Open Can
        นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Open Can ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ วันที่ 8 ม.ค. 2559 โ
รายละเอียด
รางวัลผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น"
   นางสาวกานต์รวี กลีบแก้ว นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับเลือกเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558 จากงานวิจัยเรื่อง "การรักษาความคงตัวของทับทิมกรอบสำเร็จรูป" ซึ่งมี ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
รายละเอียด
รางวัลบทความ"ดีเด่น"
    นางสาวธัญลักษณ์ ธนิกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับ รางวัลบทความ"ดีเด่น" จากบทความเรื่อง "สภาวะการสกัดต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวง" ในงานประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 "Research & Innovation" วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด
รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น"
     ผลงานของนางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล, นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ, นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558
รายละเอียด
    ผลงานของนางสาวนิสารัตน์ แดงวิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  (ซ้ายสุด) และนางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ชมเชย" ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากงานวิจัยในหัวข้อ "การตรวจหาคาร์โบฟูรานที่ตกค้างในผักด้วยแผ่นทดสอบที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงสี" เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558
รายละเอียด
รางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น
    นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ในหัวข้อเรื่อง "การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้"
รายละเอียด
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  สามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ลูกอมเปลือกส้มโอเคลือบช็อคโกแลต (Spicy Chocolate Pomelo Candy)”  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ห์ จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  
รายละเอียด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1
         ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของชนิดสารซอร์บิแทนต่อการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว" ของ น.ส. สุกัญญา เสเกกุล นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
รายละเอียด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 FoSTAT-Nestle Quiz Bowl
      นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  FoSTAT-Nestle Quiz Bowl ประจำปี 2012  ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555
รายละเอียด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 FoSTAT-Nestle Quiz Bowl
     นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หรือที่รู้จักกันในนาม FoSTAT-Nestle Quiz Bowl) ประจำปี 2010  ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553
รายละเอียด
รางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
     นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2010) ซึ่งจัดในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2010) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553
รายละเอียด
รางวัลผลงานวิจัย
        นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล  Professional Vote อันดับ 1 จากโครงการ "การพัฒนาขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบเพื่อลดการดูดความชื้นและปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส" และรางวัล  Popular Vote อันดับ 2 จากโครงการ "การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของเกล็ดขนมปังสดโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและสารอิมัลซิฟายเออร์" ในงานนิทรรศการ IRPUS52 จัดโดย สกว. ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2552
รายละเอียด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา
      นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นใน "สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ" เป็นเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้การสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท Thai Foods International Co., Ltd.
รายละเอียด
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในงานกีฬาเปิดกระป๋อง
            นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แก่  นางสาววิภาวี เหลืองศศิพงศ์ นางสาวสมฤดี ช่วยบำรุง และนางสาวดวงรัตน์ พรเทวบัญชา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในงานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียด
รางวัล Popular Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
      โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรุตบิทส์ แยม และไส้เพสทรี จากกล้วยน้ำว้าอบแห้ง"  ได้รับรางวัล Popular Vote รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มของ Pavilon อาหาร ในงานแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 : IRPUS 51” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 มีนาคม 2551
รายละเอียด
รางวัลชมเชย FoSTAT-Nestle Quiz Bowl
      ทีมนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย (ชนะเลิศลำดับที่ 4) ในการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT –Nestle Quiz Bowl 2007 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2550
รายละเอียด

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร