รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล Food Innovation Contest 2023
ทีมนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Rhoy cup รับโล่ และเงินรางวัล 20,000 บาท
2. ชมเชย ได้แก่ ทีม SU-FTR รับโล่ และเงินรางวัล 10,000 บาท
3. บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ทีม SU-FTR รับโล่ และเงินรางวัล 5,000 บาท
4. Popular vote ได้แก่ ทีม SU-FTR รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัลดีมาก การนำเสนอภาคบรรยาย
นางสาวอรพรรณ ศิริจิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับ รางวัลดีมาก การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบไตรกลีเซอไรด์ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ พฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลว ของน้ำมันเยื่อกะลามะพร้าว จากการประชุมวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัล ผลงานระดับดีเยี่ยม
นางสาววรรณพร โพธิ์ทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล "ผลงานระดับดีเยี่ยม" ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC 2022) (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัล Poster Competition Award
นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Graduate Student Poster Competition Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) ซึ่งจัดแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัลประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ในวันที่ 15 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัล Food Innovation Contest 2020
ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร "SU Creation" ได้รับ 2 รางวัล จากงาน Food Innovation Contest 2020 วันที่ 21 ก.ค. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น
น.ส. ชนิดาภา เจริญทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation" ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 จากผลงานวิจัยเรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร โดยมี ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
Best Paper Award
นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากผลงานวิจัยเรื่อง "Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thaialnd" ในงานประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE-Bangkok), Thailand เมื่อวันที่ 11- 13 พ.ย. 2562 โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง และ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัล Food Innovation Contest 2019
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม Black hole ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology