แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
บริการวิชาการ : งานบริการด้านการวิจัย โดยการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และสัมมนา
Upskill Training Course on the Application of a Parabolic Greenhouse Solar Dryer for Preserving Agricultural Products and Advancing Sustainable Local Business Operation with the Sufficiency Economy Philosophy, September 1 - 3, 2021
Program

Presentation Handouts

Prof. Dr. Serm Janjai

Assist. Prof. Dr. Buarakorn Mahayothee

Assoc. Prof. Dr. Pramote Khuwijitjaru

Assist. Prof. Dr. Prasong Siriwongwilaichat


Dr. Sukit Kanjina


Partie II: Table ronde virtuelle sur le thème L'avancement sur les opérations
commerciales locales durables avec la Philosophie de l'Economie de


Hillkoff coffee (Ms. Naruemon Taksaudom)


เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmers ในจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยบรรยายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 ถึง 21.30 น

วีดีโอความรู้ "ไลโคปีน" และ "ผลไม้เคลือบแว็กซ์"

  


ฝึกอบรมเรื่อง "Processing of Osmotic Dehydrated Pineapple/Banana Sheet and Banana Chip" ณ Javara Academy, Indonesia
Training Indonesia -Natural Dried Pineapple
สัมมนาถ่ายทอดผลการดำเนินงานการใช้นวัตกรรมการวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย ภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนผู้ผลิตผลไม้อบแห้งพรีเมี่ยมรายย่อย รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
 เอกสารแนะนำการผลิตเครื่องเทศ และสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม

อมรบ "การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคและแนวทางการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล"การใช้สารยับยั้งการเกิดสีน้ำร่วมกับสภาวะสุญญากาศ (อ.ดร.ธัชพงศ์)


Energy saving by using a solar dryer
    Prof. Dr.-Ing. Werner Muehlbauer ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำแห้ง จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาประเทศไทยและให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและอาจารย์ในหัวข้อ "Energy saving by using a solar dryer" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f53513.pngเอกสารประกอบการบรรยาย
เทคโนโลยีอาหารแปรรูปกับอุตสาหกรรม 4.0
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีอาหารแปรรูปกับอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม


Thailand Research Expo 2017
       ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการแปรรูปผลไม้อบแห้งด้วยพาราโบล่าโดมในงาน Thailand Research Expo 2017

http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f53513.pngการแปรรูปผลไม้อบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โอกาสทางการตลาด และการแปรรูปอาหารปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารเส้น"
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โอกาสทางการตลาด และการแปรรูปอาหารปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารเส้น" เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
การทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณท์อาหารไทยมังสวิรัติ และฮาลาลในกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติ
   ผศ. ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ผศ. ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ จัดการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณท์อาหารไทยมังสวิรัติ และฮาลาลในกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติ วันที่ 5 – 7 เมษายน 2560 ณ สวนนงนุช
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ซอฟท์แวร์ฟรี R ในการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร"


http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f53513.pngเอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ซอฟท์แวร์ฟรี R ในการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร (ส่วนที่ 1 พื้นฐาน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการขยายผลความสำเร็จของการบูรณาการภูมิปัญญาการผลิตกล้วยตากชาวอำเภอบางกระทุ่มกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างงานและอาชีพ
   วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานที่ผลิตกล้วยตาก คุณวิเชียร ทองสัมฤทธิ์ บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด
การอบรม "การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์อบแห้ง GMP และออกแบบบรรจุภัณฑ์"

    ขอเชิญดาวน์โหลดสื่อการสอนสำหรับการอบรม "การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์อบแห้ง GMP และออกแบบบรรจุภัณฑ์" วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด
งานบริการวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- Water activity
- Glass transition
- Protein in food
 
SU Sensory and Consumer Research Group


โปรแกรมทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส SUsense


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- การผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
- การอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- การผลิตกล้วยตากพรีเมี่ยมด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- การอบแห้งเครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- การตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
- ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
การผลิตช็อคโกแลตและช็อคโกแลตเคลือบทนอุณหภูมิสูงสำหรับการใช้งานในประเทศและเพื่อการส่งออก
-การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันจากเมล็ดพืชชนิดต่างๆ (มะม่วง, กระบก, เงาะ เป็นต้น) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต
-การศึกษาการตกผลึกแยกส่วน (fractionation) น้ำมันจากเมล็ดพืช เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต มาการ์รีนและสเปรด
-การ ดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันจากเมล็ดพืชด้วยการใช้ เอนไซม์ (enzymatic intresterification) เพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลต มาการ์รีน ช็อทเทนนิ่ง และสเปรด
-การผลิตไขมันแข็งจากน้ำมันพืชในรูปของ oleogel (หรือ organogel) โดยใช้ plant waxes, oryzanol และ ethylcellulose เพื่อใช้ทดแทนไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ในช็อคโกแลต มาการ์รีน ช็อทเทนนิ่ง และสเปรด
- ผู้ประสานงาน Innovative House (สกว.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย

- การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร
- การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
- การศึกษา kinetics การเกิดปฏิกิริยาในอาหาร
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟฟี
- ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- การดัดแปรสตาร์ช
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้ง
- การผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- การจัดการการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
- การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการผลิต
- Performance measurement and management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- การประเมินด้วยประสาทสัมผัส
- เทคนิคการทดสอบผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การใช้กัมในอาหาร
- การวัดสมบัติของแป้ง

SU Sensory and Consumer Research Group

โปรแกรมทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส SUsense 
อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดำ
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ผลิตภัณฑ์ประมง
 
อาจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- Molecular Biology and Microbial Genetics
 
อาจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ/วิจัย
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน
- เทคโนโลยีการทำแห้งอาหารด้วยสภาวะไม่คงที่
 Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร